Så ökar vi tryggheten, säkerheten och trivseln på våra skolor

Ska man kunna lära för livet behöver man känna sig trygg. Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Tyvärr är det långt ifrån alla elever eller skolans personal, som upplever den nödvändiga tryggheten. Rapporterna om hot, våld och skadegörelse i skolan ökar och efter de så tragiska händelserna i Trollhättan och Enskede, där elever och personal förlorade sina liv i våldsdåd, har Sveriges skolor vaknat upp inför den nya hotbilden och börjat se över sin säkerhet. Lyckligtvis finns det mycket man kan göra för att öka säkerheten och tryggheten och åter skapa det lugn samt den trivsel som behövs i våra skolor.

Det här ligger bakom i otrygghet i skolan

Tidigare har de största trygghetsproblemen i skolmiljön rört mobbing, enstaka stökiga elever och inbrott efter arbetstid men allt fler skolor rapporterar att tonläget i både samhället och i skolmiljön har ändrats samt att mindre konflikter nu snabbt eskalerar och blir hotfulla. Det här märks i att anmälningarna om hot och våld på skolorna ökar. Bara på Stockholms skolor rapporteras över tusen anmälningar om hot och våld in årligen. Bland de ökande riskfaktorer som gör att skolorna måste öka säkerheten finner man bland annat följande:

  • Kränkningar och konflikter mellan elever.
  • Skadegörelse och anlagda bränder.
  • Hot och våld mot lärare och övrig personal.
  • Hot om skjutningar och våldsdåd.
  • Föräldrar eller släktingar till elever som kommer till skolan och uppträder hotfullt.
  • Stölder på dagtid, både personliga ägodelar ur elevskåpen och skolans datorer.
  • Obehöriga och okända personer som rör sig på skolan.
  • Misstankar om vapen och droger på skolan.
  • Våldsbejakande extremistgrupper som manifesterar utanför skolan eller försöker värva elever.

Säkerhets- och trygghetsåtgärder i skolan

För att bemöta den här nya otryggheten har skolorna vidtagit en rad olika åtgärder. Över       70 % av kommunerna och många av de privata skolkoncernerna har höjt säkerheten vid sina grundskolor och gymnasium. Man har bland annat insett att skolorna har varit för publika och att det har varit för lätt för obehöriga att röra sig i skolmiljön. Därför har många skolor infört kodlås, passerkort och bemannade expeditioner vid entréerna så att bara de som verkligen hör hemma på skolan kan komma in. En del skolor har även infört väl synliga ID-brickor för elever och personal så att det lättare går att se om någon är obehörig. För att minska risken för stölder har en del skolor infört kameraövervakning och stöldmärkning, till exempel DNA-märkning. Det absolut viktigaste för att skapa lugn, trivsel och trygghet i skolorna är dock att fler utbildade och behöriga vuxna rör sig i skolmiljön. De kan prata med eleverna för ta reda på hur de mår, lösa problem och konflikter innan de eskalerar, öka känslan av trygghet samt verka som goda förebilder. Problemet är bara att det inte finns tillräckligt av den typen av personal. Lärarna har fullt upp med undervisningen och har inte tid över för den här typen av närvaro utanför lektionstid. I många skolor har man dock löst det här problemet genom att anlita särskilt utbildade väktare för att skapa en tryggare skolmiljö.

Särskild skolpersonal som ökar tryggheten och trivseln

För att komma tillrätta med den ökade otryggheten i skolan har var fjärde kommun börjat anlita väktare. Ibland vid behov, som för att skydda personal som går hem sent, eller för att avhysa personer som är på skolgårdarna efter att skolan har stängt. Andra skolor jobbar mer proaktivt med väktarnärvaron, något som har visat sig vara en lyckad lösning.

En av Servisec’s tjänster är att vara med och öka tryggheten på skolorna. Vi har valt en annan väg i vårt uppdrag. Under våren 2018 har två kvalificerade medarbetare ur vår rutinerade personalstyrka varit på plats dagligen i ett gymnasium i Stockholms innerstad. Syftet med vår närvaro är att skapa lugn och trygghet i en arbets- och skolmiljö som har blivit bråkig och stökig. Innan vi började arbeta på skolan kände sig många lärare och elever otrygga och det uppstod hot, konflikter och våldsamma situationer på skolan vid flera tillfällen. Men redan efter en vecka hade vår närvaro i skolan och vår dialog med eleverna gjort situationen betydligt lugnare och arbetsmiljön började återgå till det trygga och normala igen.

En orsak till den framgången har varit att vår personal har arbetat som elevassistenter med särskild kompetens. Det här är en lösning som har skapat en lugn stämning och som har underlättat dialogen med eleverna. Våra medarbetare har den utbildning, erfarenhet samt lugn som gör att de på ett tryggt, rutinerat och professionellt sätt kan hantera den här typen av miljö och situationer. Närvaron av våra erfarna trygghetsspecialister har lett till ett mycket framgångsrikt säkerhetsarbete på skolan.

”Detta samarbete visar på ett lyckat exempel där entreprenörskap och våra medarbetare med hög serviceanda tar ett aktivt samhällsansvar som går hand i hand med att skapa en tryggare skolmiljö”, säger Johan Nordin, driftchef på Servisec och ansvarig för uppdraget på skolan.

Vägen till en tryggare skola

Det bästa säkerhetsarbetet är det förebyggande, när man jobbar aktivt med att förhindra att någonting inträffar. Otrygghet skapar en oro som i sin tur föder ett sämre tonläge men genom att skapa en trygg miljö där förtroende och lugn genomsyrar relationerna på skolan fås den studiero och trivsel som är nödvändig för att kunna lära sig. Med särskilt utbildad personal på skolorna skapas den här lugna miljön samtidigt som det finns möjlighet att snabbt ta itu med omedelbara hot och stölder. Genom såna här samarbeten bygger vi tillsammans den skola vi alla vill ha.

För mer information

Kontakta oss för ett personligt möte