miljö och avfallshantering

Så möter du som fastighetsägare miljökraven

Fastighetsägare har ett stort ansvar när det gäller att se till att fastigheten fungerar som det är tänkt och att de som lever eller arbetar i huset är trygga. Det finns en rad olika saker som du som fastighetsägare behöver känna till. Det handlar bland annat om miljö och hälsan för de som bor eller arbetar i huset.

Fastighetsägarens ansvar när det gäller områdena hälsa och miljö finns reglerat i miljöbalkens nionde kapitel. Bland annat omfattar regleringarna följande områden:

  • Avfallshantering
  • Avlopp
  • Buller
  • Fukt och mögel
  • Köldmedier
  • Radon
  • Snöröjning och sandning
  • Värme och ventilation

Dessutom finns folkhälsomyndighetens allmänna råd att förhålla sig till.

Goda råd när det gäller att möta miljökraven

Köpcentrum är ett exempel på fastigheter som ofta anklagas för att vara miljöbovar. I någon mån kan det stämma, då fastigheter står för ungefär en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Samtidigt har många inom fastighetsbranschen och köpcentrumbranschen kommit långt när det gäller att arbeta målmedvetet med miljö- och avfallsfrågor.

Ett gott råd till alla fastighetsägare som vill möta miljökraven är att definiera långsiktiga mål i företagets CSR-policy. Ett mål kan till exempel vara att vara klimatneutral inom 10 till 20 år.

Ytterligare en åtgärd kan vara att certifiera fastigheterna, vilket innebär att man tar ett helhetsgrepp om miljö- och avfallsfrågorna gällande allt från energi till hälsa, material, avfall och markanvändning.

Ett alternativ kan vara att certifiera sig efter ISO-standarden 14001. ISO 14001 handlar om miljöledning och att minimera företagets negativa påverkan på miljön. För att certifiera sig enligt ISO 14001 krävs det att det finns ett ledningssystem på plats som hanterar miljöfrågorna på ett systematiskt sätt. Att ta fram ett sådant ledningssystem är i sig en krävande uppgift som du som fastighetsägare kan behöva hjälp med. Det finns gott om miljökonsulter som kan hjälpa dig och ditt företag att få ledningssystemet på plats. Kanske har ni redan en hel del processer och systematiska arbetssätt som kan dokumenteras och bli en del av den nya miljöledningen.

Genom att använda ny teknik och genomföra energibesparande åtgärder är det möjligt att agera hållbart och långsiktigt, till exempel kan belysning bytas ut till LED eller andra lågenergialternativ. Dessutom är det möjligt att återvinna värme och kyla från exempelvis dagligvarubutiker. Ta alltid med miljökraven när du genomför upphandlingar, oavsett vad det gäller för typ av tjänster eller produkter.

I ett köpcentrum är ofta flödena med avfall stora, samtidigt som de varierar beroende på vilka typer av verksamhet som bedrivs i fastigheten. Ett sätt att hantera återvinningen vid ett köpcentrum är att använda sig av containrar med komprimatorer för att forsla iväg avfallet. I dag finns det många smarta lösningar som gör att du sparar in pengar när det gäller direkta avfallskostnader, samtidigt som de frigör yta i din fastighet.

Titta gärna närmare på de olika lösningar som finns och jämför dem med varandra. Det är bara du som i slutändan kan avgöra vilken typ av lösning som passar bäst för din verksamhet och din fastighet. Allt handlar om att möta de interna behov som finns och att samtidigt klara av att möta de externa kraven.

Lär dig mer och var flexibel

Det kan verka oöverkomligt att som fastighetsägare möta alla krav som finns när det gäller miljö och hälsa. Att som fastighetsägare klara av att möta miljökraven handlar i hög grad om att vara påläst och flexibel. Regelverken förändras med tiden och nya krav tillkommer. Det gäller att ha möjlighet att hänga med i förändringarna. Samtidigt behöver du som fastighetsägare vara flexibel och ha möjlighet att ställa om verksamheten när så krävs. Lär dig regelverken och undersök hur du kan arbeta för att klara av att möta kraven.

Har du inte möjlighet att själv ägna tid åt frågorna behöver du utse någon i din personalstyrka som tar ansvaret. Att arbeta miljömedvetet och hållbart är en självklarhet för att överleva i fastighetsbranschen. Dessutom ser kraven och rekommendationerna ut så i dagsläget att alla behöver arbeta med frågorna för att leva upp till de förväntningar som samhället har på fastighetsägarna.

Ett av de viktigaste områdena när det gäller miljökraven är avfallshanteringen. Som fastighetsägare har du ansvar för att det finns en god ordning för hantering av avfall i fastigheten. Det handlar om allt från att skapa förutsättningar för hanteringen till att informera tydligt om hur den är tänkt att fungera till de som är berörda och praktiskt hanterar avfallet.

Servisecs tjänster inom avfallshantering

Servisec erbjuder tjänster när det gäller miljö- och avfallshantering till köpcentrum, butiker och restauranger. Tack vare engagerade medarbetare och digitala hjälpmedel skapar vi goda förutsättningar för en högkvalitativ och säker leverans. Kontakta Servisec om du vill veta mer om vårt erbjudande eller läs mer under vår sektion miljö- och avfallshantering.